ROSENKRANSEN - Glädjens mysterier

  (Alternativ 4)

  L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  A: Amen.
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

  L: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  A: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  A: O min Jesus förlåt oss våra synder.
  Rädda oss från helvetets eld.
  Led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


  Vid de tre små kulorna

  1. … som föröke i oss tron
  2. … som styrke i oss hoppet
  3. … som upptände i oss kärleken

Mysterierna
 • 1. Jesus bebådas av ängeln
  Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap har fått veta att din Son blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 2. Maria besöker Elisabet
  Allsmäktige, evige Gud, du ingav den saliga Jungfrun, som bar din Son inom sig, att söka upp Elisabet. Öppna oss för vad din Ande säger, så att vi tillsammans med Maria prisar och upphöjer din storhet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 3. Jesus föds i Betlehem
  Allsmäktige Gud, du som underbart har skapat människan och ännu underbarare har återställt din bild i henne, låt oss få del av hans gudomliga natur som för vår skull har blivit sann och verklig människa, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 4. Jesus frambärs i templet
  Allsmäktige, evige Gud, din Son blev en av oss och framburen i templet. Låt oss här förenas med honom, så att vi kan träda fram heliga och fläckfria inför dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 5. Jesus återfinnes i templet
  Gud, du sände din Son till vår jord för att befria människan ur dödens villkor. Skänk oss, som väntar på hans återkomst, dina himmelska gåvor, så att vi redan nu kan leva som dina fria barn. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.

  L: Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  L: Låt oss nu be i den helige Faderns intentioner
  A: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…