ROSENKRANSEN - Ljusets mysterier

  (Alternativ 4)

  L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  A: Amen.
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

  L: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  A: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  A: O min Jesus förlåt oss våra synder.
  Rädda oss från helvetets eld.
  Led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


  Vid de tre små kulorna

  1. … som föröke i oss tron
  2. … som styrke i oss hoppet
  3. … som upptände i oss kärleken

Mysterierna
 • 1. Jesus döps av Johannes i Jordan
  Allsmäktige, evige Gud, du uppenbarade Kristus som din älskade Son när Anden sänktes över honom vid dopet i Jordan. Låt oss, som genom, vatten och Ande har blivit dina barn, för alltid leva så att vi behagar dig. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 2. Jesus förvandlar vatten till vin i Kana
  Gud, låt din Andes eld brinna i oss, så att vi, som i Kristus har stått upp till det nya livet, med kropp och själ kan tjäna dig och leva till din ära. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre. Amen.
 • 3. Jesus förkunnar evangeliet om Guds rike och omvändelsen
  Herre, uppfyll ditt löfte och sänd din helige Ande, så att vi blir levande vittnen i världen om vår Herres Jesu Kristi liv och evangelium. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 4. Jesus förklaras på Tabor
  Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, fick fäderna från det gamla förbundet vittna om hans hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina barn. Ge oss en sann och bärande tro, så att vi lyssnar till din älskade Son och med honom får ärva det himmelska riket. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 5. Jesus instiftar sin kropps och sitt blods påskmåltid
  Herre vår Gud, vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, han som för vår skull föddes av jungfrun Maria och led döden på korset, här är närvarande under bröds och vins gestalt. Låt oss ur denna gudomliga källa hämta frid för vårt liv på jorden och evig frälsning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.

  L: Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  L: Låt oss nu be i den helige Faderns intentioner
  A: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…