BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS

  O blod och vatten som strömmat ur Jesu Heliga Hjärta, som en barmhärtighetens källa för oss, vi förtröstar på dig. 3x

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  Vid de stora kulorna

  L: Evige Fader, vi frambär till dig din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi kropp och blod, själ och gudom,
  A: till försoning för vår och hela världens synd.

  Vid de små kulorna

  L: För hans smärtsamma lidandes skull,
  A: förbarma dig över oss och hela världen.

  Avslutas med

  L: Helige Herre Gud,
  helige starke Gud,
  helige Odödlige,
  A: förbarma dig över oss och hela världen.

  Jesus, jag förtröstar på dig. 3x