LITANIA TILL DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN

  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, förbarma dig - Kristus, förbarma dig
  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Guds barmhärtighet, Skaparens främsta egenskap - vi förtröstar på Dig!
  Guds barmhärtighet, Heliggörarens outgrundliga kärlek
  Guds barmhärtighet, Den heliga Treenighetens ofattbara mysterium
  Guds barmhärtighet, uttrycket av Guds största kraft
  Guds barmhärtighet, i skapelsen av de himmelska andevarelserna
  Guds barmhärtighet, då du kallar oss ur intighet till existens
  Guds barmhärtighet, som omsluter hela universum
  Guds barmhärtighet, som skänker oss odödligt liv
  Guds barmhärtighet, som beskyddar oss från straffen som vi förtjänar
  Guds barmhärtighet, som lyfter oss upp ur syndens elände
  Guds barmhärtighet, som gör oss rättfärdiga genom det Inkarnerade Ordet
  Guds barmhärtighet, som flödar ur Kristi sår
  Guds barmhärtighet, som strömmar ur Jesu Heliga Hjärta
  Guds barmhärtighet, som skänkt oss den allra saligaste Jungfru Maria som Barmhärtighetens Moder
  Guds barmhärtighet, i uppenbarelsen av Guds mysterier
  Guds barmhärtighet, i grundandet av den heliga Kyrkan
  Guds barmhärtighet, i instiftandet av de heliga sakramenten
  Guds barmhärtighet, i synnerhet framträdande i dopets och botens sakrament
  Guds barmhärtighet, i Altarets och vigningens sakrament
  Guds barmhärtighet, i vår kallelse till den heliga tron
  Guds barmhärtighet, i syndarnas omvändelse
  Guds barmhärtighet, i de rättfärdigas helgelse
  Guds barmhärtighet, i de heligas fullkomliggörelse
  Guds barmhärtighet, hälsan för de sjuka och lidande
  Guds barmhärtighet, vederkvickelsen för törstande hjärtan
  Guds barmhärtighet, hoppet för förtvivlade själar
  Guds barmhärtighet, som ledsagar alla människor alltid och överallt
  Guds barmhärtighet, som förekommer oss med nåd
  Guds barmhärtighet, de döendes frid
  Guds barmhärtighet, de frälstas himmelska välbehag
  Guds barmhärtighet, svalka och vederkvickelse för själarna i skärselden
  Guds barmhärtighet, alla helgons krona
  Guds barmhärtighet, underverkens outtömliga källa

  Guds Lamm, som visade den allra största barmhärtigheten genom världens frälsning på korset - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som i sin barmhärtighet offrar sig för oss vid varje firande av Eukaristin - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som i sin outtömliga barmhärtighet tar bort våra synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  L: Guds Barmhärtighet står över alla Hans verk,
  A: Därför kommer vi lovprisa den Gudomliga Barmhärtigheten i evighet.
  L: Låt oss be Gud, i vilken barmhärtigheten är oändlig och medlidandet outtömligt, se i nåd till oss och låt din Barmhärtighet stärkas i oss, så att vi i svåra stunder inte ger upp och förtvivlar, utan med stort förtroende underkastar oss din Heliga Vilja, som är Barmhärtigheten själv. Genom vår Herre Jesus Kristus, Barmhärtighetens Konung, som med Dig och den Helige Ande visar oss barmhärtighet nu och i all evighet.
  A: Amen.