LITANIA TILL GUDS FÖRSYN

  Herre, förbarma dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, förbarma dig över oss - Kristus, förbarma dig över oss
  Herre, förbarma dig över - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Gud, vår Skapare och Herre
  Gud, vår Fader som älskar oss
  Du uppehåller och styr allt som finns till
  Din faderliga omtanke innesluter hela skapelsen
  Du fyller allt levande med nåd
  Du visar din ömhet mot oss, som en far visar ömhet mot barnen
  Du kläder liljorna på marken och mättar himlens fåglar
  Du har räknat alla våra hår
  Du vet vad vi behöver
  Du styr allt till vårt bästa
  Du vet allt och överblickar ensam alla sammanhang
  Du håller osedda och oanade gåvor i beredskap för dem som älskar dig
  Du mättade i öknen våra fäder med manna från himlen
  Du utan vars hjälp all mänsklig makt är fåfäng
  Du ensam kan förvandla lidande och ondska till välsignelse
  Du har i Jesu väg från kors till härlighet besvarat våra frågor
  Du driver oss kärleksfullt att gå igenom lidandets renande eld
  Du lär oss förstå att dina tankar är högre än våra tankar
  Du är oändligt stor, helig och rättvis
  Du har lovat att höra dem som tillitsfullt ropar till dig
  Du sviker aldrig dina löften
  Du har i sanning och trofasthet slutit ett förbund med oss
  Du är vårt hopp och vår eviga klippa
  Var oss nådig - skona oss, o Herre
  Var oss nådig - bönhör oss, o Herre
  Från allt ont - fräls oss, milde Herre Gud
  Från tvivel på din försyn
  Från självömkan och förtvivlan i prövningens stund
  Från överdriven omsorg om förgängliga ting
  Från all fruktan för människor
  Från allt beroende av människors uppskattning
  Från likgiltighet för andras nöd
  Från allt missbruk av dina gåvor
  Vi arma syndare - vi ber dig, hör vår bön
  Att du i oss ville väcka ett heligt förtroende för din försyn
  Att vi utan tvekan och tvivel kan underkasta oss din vilja
  Att vi tacksamt tar emot dina gåvor och brukar dem till din ära
  Att vi bär vårt kors med mod och uthållighet
  Att vi bär varandras bördor
  Att vi står fasta i medgång och motgång
  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  P: Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.
  A: Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.
  P: Låt oss bedja. Gud, din försyn omsluter allt, och allt som sker kan ytterst tjäna dina avsikter: bevara oss från allt som skadar oss till kropp och själ, och ge oss allt som gagnar oss i tid och evighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.