Litania till Jesu Dyrbara Blod

  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, förbarma Dig - Kristus, förbarma dig
  Herre, förbarma Dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Kristi Blod, den Evige Faderns enfödde Son - fräls oss
  Kristi Blod, som rann ner i jorden vid dödsstunden
  Kristi Blod, som ymnigt rann ut vid piskrappen
  Kristi Blod, som kom fram vid törnekröningen
  Kristi Blod, utgjutet på Korset
  Kristi Blod, priset för vår frälsning
  Kristi Blod, utan vilket det inte finns någon frälsning
  Kristi Blod, Dryck och Reningsbad för själarna i Eukaristin
  Kristi Blod, Flod av Barmhärtighet
  Kristi Blod, som övervinner de onda andarna
  Kristi Blod, martyrernas Styrka
  Kristi Blod, bekännarnas Kraft
  Kristi Blod, som får jungfruligheten att växa till
  Kristi Blod, Styrka för dem som är i fara
  Kristi Blod, Lindring för de betungade
  Kristi Blod, Tröst i all sorg
  Kristi Blod, botgörarnas Hopp
  Kristi Blod, de döendes Hjälp
  Kristi Blod, Frid och Ljuvlighet för våra hjärtan
  Kristi Blod, vår Säkerhet för det eviga livet
  Kristi Blod, som befriar själarna i Skärselden
  Kristi Blod, värdigt all hyllning och ära
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förlåt oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  L: Herre, Du har frälst oss genom Ditt Blod,
  A: och gjort oss delaktiga i vår Guds Rike.
  L: Låt oss be. Allsmäktige och evige Gud, som har gjort Din enfödde Son till världens Frälsare, och tagit emot Hans Dyrbara Blod som ett försoningsoffer; Vi ber Dig, låt oss få vörda priset för vår frälsning och bli beskyddade genom dess kraft från allt ont på denna jord, så att vi kan glädja oss över dess eviga frukter i Himmelen. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.