LITANIA TILL JESU HJÄRTA

  Herre, förbarma dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, förbarma dig över oss - Kristus, förbarma dig över oss
  Herre, förbarma, dig över oss - Herre, förbarma dig över oss
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himlen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Jesu hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda hjärta
  Jesu hjärta, danat i jungfru Marias sköte av den helige Ande
  Jesu hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord
  Jesu hjärta, Guds oändliga helighets hjärta
  Jesu hjärta, Guds heliga tempel
  Jesu hjärta, den Allrahögstes tabernakel
  Jesu hjärta, Guds hus och himlens port
  Jesu hjärta, kärlekens rika källa
  Jesu hjärta, rättfärdighetens och kärlekens ursprung
  Jesu hjärta, överflödande av godhet och kärlek
  Jesu hjärta, du väldiga djup av alla dygder
  Jesu hjärta, värdigt att mottaga allt lov
  Jesu hjärta, alla hjärtans konung och medelpunkt
  Jesu hjärta, som rymmer all vishet och kunskap
  Jesu hjärta, där gudomens fullhet bor
  Jesu hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag
  Jesu hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del
  Jesu hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen
  Jesu hjärta, tåligt och fullt av medlidande
  Jesu hjärta, rikt för alla som åkallar dig
  Jesu hjärta, källa till liv och helighet
  Jesu hjärta, försoningsoffer för våra synder
  Jesu hjärta, mättat med smälek
  Jesu hjärta, sargat för våra missgärningars skull
  Jesu hjärta, lydigt intill döden
  Jesu hjärta, genomborrat av soldatens lans
  Jesu hjärta, källa till all tröst
  Jesu hjärta, vårt liv och vår uppståndelse
  Jesu hjärta, vår frid och vår försoning
  Jesu hjärta, räddningen för dem som hoppas på dig
  Jesu hjärta, hoppet för dem som dör i dig
  Jesu hjärta, alla heligas salighet
  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma dig över oss, o Herre
  P: Jesus, mild och ödmjuk av hjärtat,
  A: dana våra hjärtan efter ditt hjärta.
  P: Låt oss bedja. Allsmäktige, evige Gud, i Jesu hjärta, sårat av vår synd, skänker du din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.


  Vi frambär oss själva som offer åt Kristus vår Konung.

  P:Jesus, vår Herre, mänsklighetens Frälsare, se på oss som ödmjukt böjer knä inför ditt altare.
  A: Vi tillhör Dig och vill också vara dina.
  P: Vi vill idag av fri vilja frambära oss själva som offer till ditt allra heligaste hjärta, för att ännu närmare förena oss med dig. Många känner dig ännu inte, många har vänt sig bort från dig och föraktar dina bud. Käre Jesus, förbarma dig över dem alla och dra var och en av dem allt närmare ditt heliga hjärta. Var en konung, inte bara över de troende som aldrig har avlägsnat sig från dig, utan också över alla dem som har övergivit dig.
  A: Låt dem snart finna vägen tillbaka till sitt rätta hem och låt dem inte gå under av hunger och törst.
  P: Var en konung också över dem som lockats bort av falska profeter eller som skiljts åt genom splittring. Led tillbaka dem till sanningen och enheten i tron, så att det snart ska finnas ett fårahus och en herde. Skänk din Kyrka en säker och fullkomlig frihet. Låt alla nationer leva i fred och ordning. Må det ljuda från jordens alla ändar:
  A: Ärat vare Guds hjärta, genom vilket vår frälsning har uppstått. Må det prisas och äras i evighet. Amen.