Stora Litanian till Jesusbarnet

  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, förbarma dig - Kristus, förbarma dig
  Herre, förbarma dig - Herre, förbarma dig
  Kristus, hör oss - Kristus, hör oss
  Kristus, bönhör oss - Kristus, bönhör oss
  Gud Fader i himmelen - förbarma dig över oss
  Gud Son, världens Frälsare
  Gud Helige Ande
  Heliga Treenighet, en ende Gud
  Heliga Maria, Guds Moder - bed för oss
  Helige Josef, Guds Sons fosterfader
  Gudomliga Barn, som föddes av Jungfru Maria i Betlehem - förbarma dig över oss
  Gudomliga Barn, som insveptes i lindor och lades i en krubba
  Gudomliga Barn, som tillbads av Maria och Josef
  Gudomliga Barn, vars födelse förkunnades för herdarna av änglarna
  Gudomliga Barn, som hyllades av herdarna
  Gudomliga Barn, som åtta dagar efter Din födelse ödmjukt underkastade Dig den judiska lagen
  Gudomliga Barn, som på Himmelens befallning fick det Heliga Namnet Jesus
  Jesus, Du som genom en stjärna kallade österlandets furstar till Din krubba
  Jesus, Du som av de heliga tre konungarna hyllades med guld, rökelse och myrra
  Jesus, som av Maria frambars i templet
  Jesus, Du som i templet i Jerusalem gladde den åldrige Simeon och profetissan Hanna
  Jesus, Du som förföljdes av kung Herodes
  Jesus, Du som gav martyrkronan åt de oskyldiga barnen
  Jesus, Du som måste fly till Egypten med Maria och Josef
  Du som återvände till Nasaret från Egypten
  Du som vandrade till templet i Jerusalem vid tolv års ålder med Maria och Josef
  Du som under tre dagar med oro söktes av Maria och Josef
  Du som av dem med glädje återfanns bland lärarna i templet
  Du som var lydig Dina föräldrar i Nasaret
  Du som tillväxte i ålder, vishet och nåd inför Gud och människor

  Var oss nådig - skona oss, o Jesus
  Var oss nådig - bönhör oss, o Jesus

  Från allt ont - fräls oss, Jesus
  Från all synd
  Genom Din underbara födelse av Jungfru Maria
  Genom Din kärlek till Maria och Josef
  Genom den stora fattigdom Du valde för vår skull
  Genom det första Blod Du utgöt för oss
  Genom Dina lidanden i stallet i Betlehem
  Genom Ditt Heliga Namn Jesus
  Genom Din lydnad mot Dina heliga föräldrar
  Genom Ditt fördolda liv i Nasaret
  Genom Ditt arbete i Din fosterfaders verkstad
  På Domens Dag

  Vi syndare - vi ber dig, hör vår bön
  Att vi med Maria och Josef ödmjukt tillber Dig
  Att vi med de heliga änglarna lovar och förhärligar Dig
  Att vi med de fromma herdarna hyllar Dig som vår Frälsare
  Att vi med de heliga tre konungarna offrar Dig våra hjärtan
  Att vi med Simeon och Hanna gläds över Din födelse
  Att vi älskar Dig av hela vårt hjärta
  Att Du genom Din fattigdom ville göra oss rika
  Att Du genom Din förödmjukelse ville upphöja oss
  Att vi en gång i himmelen får se Dig Ansikte mot ansikte
  Gud Son

  Guds Lamm, som borttager världens synder - skona oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - bönhör oss, o Herre
  Guds Lamm, som borttager världens synder - förbarma Dig över oss, o Herre
  L: Kristus är född för vår frälsnings skull
  A: Kom, låt oss tillbe Honom
  L: Låt oss be. Gud, som genom Din enfödde Sons födelse med det sanna ljusets glans
  upplyst den Heliga Natten, låt oss, som på jorden lärt känna hemligheten av Hans Ljus,
  i Himmelen få åtnjuta Hans eviga glädje, genom samme Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  Eller:
  L: Låt oss be. Gudomliga Barn, låt oss komma till Dig. Ta oss under Ditt mäktiga beskydd.
  Bevara oss från synd och alla frestelser. Ge oss nåden att efterlikna Dig i allt, så att Fadern
  i Himmelen även i oss har sitt välbehag. Framför allt, lär oss älska Dig av hela vårt hjärta
  och alla människor för Din skull.
  A: Amen.