ROSENKRANSEN - Härlighetens mysterier

  (Alternativ 4)

  L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
  A: Amen.
  L: Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes; steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  A: Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

  L: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  A: Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

  L: Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
  A: Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

  L: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  A: nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  A: O min Jesus förlåt oss våra synder.
  Rädda oss från helvetets eld.
  Led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


  Vid de tre små kulorna

  1. … som föröke i oss tron
  2. … som styrke i oss hoppet
  3. … som upptände i oss kärleken

Mysterierna
 • 1. Jesus uppstår från de döda
  Barmhärtige, evige Gud, låt nådens gåvor växa till i oss, så att vi allt djupare fattar påskens hemlighet: vår helighet som döpta, vårt nya liv i Anden, vår värdighet som vunnits med Kristi dyrbara blod. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 2. Jesus uppfar till himlen
  Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela Kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 3. Jesus utgjuter sin Ande på Pingstdagen
  Må Anden, Herre, ge oss de andliga gåvorna, så att vår vilja kan behaga dig genom att bli ett med din. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 4. Jesus upptar sin moder till himlens härlighet
  Allsmäktige evige Gud, till himlens härlighet har du upphöjt din Sons moder, den alltid rena Jungfrun Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna härlighet, och låt oss en gång dela den med henne. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
 • 5. Jesus kröner sin moder i himlen
  Barmhärtige Gud, du gjorde den saliga Jungfrun till vår himmelska moder och drottning. Låt oss känna stödet av hennes förbön och vinna dina barns härlighet i himlens rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

  L: Be för oss, heliga Guds moder,
  A: att vi blir värdiga Kristi löften.

  L: Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
  A: Amen.

  L: Låt oss nu be i den helige Faderns intentioner
  A: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…