Dopet

  I den katolska kyrkan blir de flesta döpta som barn. Föräldrar och faddrar lovar att försöka dela sin tro med barnet. Föräldrarna väljer en eller flera faddrar, som själva är döpta kristna (minst en ska vara katolik).

  Om den nyföddes liv är i fara kan vem som helst utföra ett "nöddop" med vatten och genom att säga: "NN jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn".

  Föräldrar kan komma överens med prästen om tidpunkten och förbereda dopet med honom. Man fyller i en dopanmälan och tillhandahåller ett familjebevis.

  Bikten

  Kristus förlät syndare. Så gör också kyrkan i hans namn och på hans befallning. "Om ni förlåter någon hans synder, är de förlåtna" säger Jesus till sina lärjungar.

  Tillfälle till bikt: under den sakramentala tillbedjan på onsdagar i Hässleholm, torsdagar i Bromölla och fredagar i Kristianstad.
  Man kan också komma överens om någon annan tidpunkt med prästen.

  Äktenskapet

  Äktenskapet är i katolska kyrkan det sakrament där de blivande makarna lovar varandra Guds trofasthet och kärlek. Det är de som meddelar varandra sakramentet. Prästen bekräftar och välsignar äktenskapet som brudparet har ingått.

  Katoliker som vill ingå äktenskap skall kontakta prästen tre månader före den planerade vigseln, för att tillsammans med honom komma överens om datum och tidpunkt för vigseln.
  De blivande makarna skall ta med sig:
  - dopattest (katoliker bör skaffa sig en dopattest som inte är äldre än sex månader och som är utskriven i den församling där de blivit döpta.)
  - Från skattekontoret: hindersprövning och personbevis. Icke-katoliker - personbild

  Om man är gift borgerligt och önskar att få en kyrklig bekräftelse, måste man visa fram en borgerlig vigselattest.

  Vid äktenskap mellan en katolik och en icke-katolik vill kyrkan säkerställa att den katolska parten skall ha frihet att leva enligt sin tro och att uppfostra eventuella barn som katolska kristna. Innan äktenskapet ingås förklarar katoliken att han/hon kommer att göra sitt bästa för att dela sin tro med barnen. Den icke-katolska parten förklarar att han/hon känner till detta löfte och respekterar det. Brudparet måste förklara inför prästen, att de vill ta emot det barn, som Gud eventuellt vill ge dem. Under vigseln upprepar de denna förklaring innan de lovar varandra trohet.
  Dispens måste erhållas:
  * från församlingsprästen för att ingå äktenskap med en icke-katolsk döpt kristen (mixta religionis).
  * från biskopen via prästen för att ingå äktenskap med en som icke är döpt (disparitas cultus).
  * från biskopen genom prästen för att ingå äktenskap i närvaro av någon annan än en katolsk präst eller diakon, t ex inför en luthersk präst (forma canonica).

  Kyrkan kan inte stadfästa ett äktenskap där någon av parterna är frånskild, om det första äktenskapet inte är ogiltigförklarat av en kyrklig domstol. Frånskilda som önskar undersöka om deras äktenskap är ingått på ett giltigt sätt, kan vända sig till:
  Officialatet, Katolska Biskopsämbetet, Götgatan 68, Box 4114, 102 62 Stockholm.

  Sjukas smörjelse

  De sjukas smörjelse ges åt allvarligt sjuka, för att de skall få kraft, hopp och lindring i sitt lidande samt, om Gud så vill, hälsan åter. Kyrkan anbefaller den sjuke åt den lidande och uppståndne Kristus, som på detta sätt är nära sina lidande lemmar.

  Sakramentets verkan: det utplånar synder och syndastraff, ökar nåden, ger mod och eventuellt hälsan tillbaka.

  Prästen smörjer den sjukes panna och handflator med (av biskopen välsignad) olja och säger: "Må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den helige Andes nåd, så att du befrias från all synd och frälst får stå upp igen."

  Man kan ge sakramentet till alla som svävar livsfara på grund av sjukdom eller ålderdomssvaghet. Det kan upprepas under samma sjukdom vid en ny kris eller inför en operation. Man kan ge det också till medvetslösa, om det kan antas att de önskade motta det, däremot ej till avlidna.

  De som önskar att ta emot detta sakrament - eller deras anhöriga - ombedes kontakta församlingens präst. Den som inte kan delta i mässorna som firas i vår församling på grund av sjukdom, ålder, eller liknande, kan få ta emot den heliga Kommunionen i sitt eget hem. Om man önskar detta skall man ta kontakt med prästen.

  Begravning - requiemmässa
  När det inträffar ett dödsfall i familjen, kan man kontakta församlingens präst. Man kan diskutera med prästen vad som är lämpligast, en requiemmässa i kyrkan eller en andakt i kapellet på kyrkogården före själva begravningen eller kremeringen. Tidpunkten för en requiemmässa eller andakt bör bestämmas i samråd med prästen och begravningsbyrån. Vår församling har ingen egen begravningsplats. Man brukar använda den kyrkogård som ligger närmast den avlidnes tidigare bostad - om inte familjen redan har en egen gravplats.

  Mässintentioner

  Varje söndag ber prästen i en av mässorna för församlingen och tänker på alla våra avlidna. På Alla själars dag frambärs också mässor för de avlidna i församlingen.
  Om man önskar att den heliga Mässan skall firas för något särskilt (intention), kan man ta kontakt med prästen.